Jesteś tutaj:

Konkurs Literacki “Mój Przyjaciel Pies”

Data: 15.07.2022 r., godz. 12.19    632
Konkurs trwa od 15 lipca do 8 sierpnia 2022 roku.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO “MÓJ PRZYJACIEL PIES”


 


§1.


 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 


1. Organizatorem konkursu literackiego pod nazwą Konkurs Literacki “Mój Przyjaciel Pies” jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock.


2. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z nadesłaniem pracy


konkursowej oraz zdjęcia na adres e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl


3. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika Konkursu oraz wyrażenie zgody na podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych spowoduje usunięcie pracy jako niezgodnej z regulaminem.


4. Konkurs trwa od 15 lipca do 8 sierpnia 2022 roku.


5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 10 sierpnia 2022 roku.


6. 26 sierpnia 2022 roku w Dniu Psa nastąpi oficjalne wręczenie nagród w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.


 


§2.


CELE KONKURSU


1. Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności


2. Kształtowanie umiejętności twórczych


3. Rozwijanie talentów literackich


4. Popularyzowanie twórczości mieszkańców powiatu otwockiego


 


§3.


ADRESACI KONKURSU


 


1.Konkurs kierowany jest do mieszkańców powiatu otwockiego.


2.Adresatami konkursu są pełnoletni właściciele psów małych, średnich lub olbrzymów dowolnej rasy.


 


§4.


PRZEDMIOT KONKURSU


 


1. Przedmiotem Konkursu jest praca pisemna, mająca formę opowiadania.


2. Treść opowiadania powinna być dowodem przyjaźni między psem a jego właścicielem.


3. Opowiadanie należy wysłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl. W tytule wiadomości proszę napisać “ Opowiadanie na konkurs- Mój przyjaciel pies”


4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę.


 


§5.


PRACA KONKURSOWA


 


1.Opowiadanie powinno być zgodne z tematem konkursu - Mój przyjaciel pies


2.Opowiadanie powinno być napisane na komputerze (czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12). Maksymalna objętość opowiadania to 2 strony papieru A4


3.Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem oraz zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:


* imię i nazwisko autora pracy


* telefon kontaktowy autora lub adres e-mail


4. Wraz z pracą konkursową w jednej wiadomości należy wysłać zdjęcie swojego psa lub zdjęcie właściciela z psem. Przesłanie fotografii jest obowiązkowe.


 


§6


KOMISJA KONKURSOWA


 


1. Organizator powołuje komisję konkursową.


2. W skład Komisji wchodzą Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, dwie bibliotekarki oraz zaproszony ekspert.


3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.


4. Decyzja Komisji o zwycięzcach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


 


§7.


OCENA PRAC KONKURSOWYCH


 


1.Kryteria oceny pracy konkursowej:


•     zgodność pracy z tematem konkursu – opowiadanie o moim psie


•     oryginalność tekstu


•     bogactwo językowe


•     poprawność stylistyczna i językowa


 


§8


OGŁOSZENIE WYNIKÓW


1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 10 sierpnia 2022 roku.


2. Zostaną wybrani zwycięzcy: miejsce I, II, III, 3 wyróżnienia.


3. Wyniki zostaną ogłoszone 10 sierpnia 2022 roku.


4. Laureaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach Konkursu.


 


 


§9


NAGRODY


1. 26 sierpnia 2022 roku nastąpi oficjalne wręczenie nagród w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.


2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora Konkursu.


3. Uczestnicy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt.


 


§10


KONTAKT DO ORGANIZATORA KONKURSU


 


Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać pod nr tel. 22 779 70 50 oraz adresem e-mail biblioteka@powiat-otwocki.pl


 


 §11


ZAŁĄCZNIKI


 


Załącznik I


PRAWA AUTORSKIE, DANE OSOBOWE


1. Złożenie pracy konkursowej przez uczestnika jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz


Organizatora całości praw autorskich. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać


majątkowe prawa autorskie do opowiadania bez dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienie praw


autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:


a. Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek


środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką


zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz


trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie


ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,


b. Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie


i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w


ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w


szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,


c. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,


d. Prawo do wykorzystywania pracy konkursowej do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.


2. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników.


3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie


naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw majątkowych


i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu


naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako


wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu


roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z


tego tytułu.


4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw


osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu.


5. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o


uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.


 


ZAŁĄCZNIK II


Klauzula informacyjna RODO


W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z


dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych


osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania


Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:


1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna


w Otwocku.


2) Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i


promocji konkursu, opublikowanie nazwiska uczestnika w przypadku otrzymania nagrody lub


wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest


udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń


lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora–podstawą prawną przetwarzania


danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. F RODO)4


3) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych


osobowych (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)


przez Organizatorów Konkursu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.


4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że


każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


5) Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.


6) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na


przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.


 


7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia


zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania.


8) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich


sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w


dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.


9) Przetwarzanie przez Organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania


zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi


przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,


opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów


10) Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych