Jesteś tutaj:

O bibliotece - strona główna

7211
Organem prowadzącym Bibliotekę jest Powiat Otwocki.


Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje: Biblioteka Publiczna Miasta
st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.Z historii Biblioteki15 III 1959 r. - utworzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Otwocku

2007 - przeprowadzka do budynku przy ul. Pułaskiego 3 A w Otwocku

31.08.2013 - likwidacja filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Otwocku

01.09.2013 - utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

15.10.2013 - oficjalne otwarcie Powiatowej Biblioteki PublicznejDo naszych zadań należy m.in.:• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w
tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;• pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego,
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i
publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym;• badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników,
analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz
formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym
zakresie;• udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne
biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach;• promocja działań Biblioteki przez prowadzenie działalności
informacyjnej, kulturalno - oświatowej, wystawienniczej, wydawniczej
oraz współpraca z innymi podmiotami w tym zakresie.