Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

3599

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.powiat-otwocki.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Bielicka.
 • E-mail: abielicka@powiat-otwocki.pl
 • Telefon: 22779-70-50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Bielicka
 • Adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Kazimierza Pułaskiego 3 A, 05-400 Otwock
 • E-mail: abielicka@powiat-otwocki.pl
 • Telefon: 22 779-70-50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem znajduje sie siedem schodków. Z lewej jego strony znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie od wejści. Z lewej strony budynku, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz jedno miejsce dla rodzica z dzieckiem.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.