Jesteś tutaj:

Konkurs Poetycki „Kwitnące jabłonie”

Data: 27.04.2022 r., godz. 13.16    544
Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie poetyckim. Regulamin w załączeniu.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO


„KWITNĄCE JABŁONIE”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu  pod nazwą Konkurs Poetyckiego  „Kwitnące jabłonie” jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock.
2. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z nadesłaniem pracy konkursowej na adres e-mail: dbienkowska@powiat-otwocki.pl. Oznacza również akceptację regulaminu przez Uczestnika Konkursu oraz wyrażenie zgody na podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych spowoduje usunięcie pracy jako niezgodnej z regulaminem.
3. Konkurs trwa od 27 kwietnia 2022 r. do 31maja 2022 r.
4. Wyniki zostaną ogłoszone 23 czerwca 2022 r.. Nastąpi oficjalne wręczenie nagród w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.CELE KONKURSU
1. Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności
2. Kształtowanie umiejętności twórczych
3. Rozwijanie talentów literackichZASADY
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie 8 klas szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich. 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie maksymalnie trzech wierszy i  wysłanie ich drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: dbienkowska@powiat-otwocki.pl
3. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
*imię i nazwisko autora pracy,
* klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
* telefon kontaktowy do autora 


* adres e - mail do autora 


4. Kryteria oceny prac konkursowych:


* zgodność pracy z tematem konkursu –  każdy wiersz powinien zawierać motyw kwitnących jabłoni


* prace pisane prozą nie zostaną uwzględnione 
5. Zostaną wybrani zwycięzcy: miejsce I, II, III oraz zostaną przyznane wyróżnienia.


6. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.


 


                                                                                                                                                                     
Załącznik I
PRAWA AUTORSKIE, DANE OSOBOWE
1. Złożenie pracy konkursowej przez uczestnika jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz Organizatora całości praw autorskich. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienie praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b. Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
c. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
d. Prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
2. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu przez ucznia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca zgłoszona na konkurs została wykonana samodzielnie.
4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu.
6. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.


 


 ZAŁĄCZNIK II
Klauzula informacyjna RODO
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu JEST Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku.
2) Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu, opublikowanie nazwiska uczestnika w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora–podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. F RODO)4
3) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przez Organizatorów Konkursu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania.
8) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
9) Przetwarzanie przez Organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów